Готови решения за вярна практика в:

Труд и осигуряване в казуси:
Наръчник на практикуващия ТРЗ служителУважаеми г-н/ г-жо ТРЗ служител,

Представяме Ви най-новото ни ТРЗ издание:

Труд и осигуряване в казуси - наръчник на практикуващия ТРЗ служител


Актуално

Полезно

Практически насочено

В "Труд и осигуряване в казуси - наръчник на практикуващия ТРЗ служител" ще намерите отговори на въпроси и анализи по теми от областите на трудовите правоотношения, документирането, трудовия стаж, отпуските, осигуряването, обезщетенията, приложимите наказания и санкции, пенсионирането, условията на труд, личните данни и др.

Всеки един казус, разгледан в изданието, е взет от реалната практика на Вашите колеги и е представен с неговото актуално експертно решение.
 

  

В изданието ще намерите следните експертни анализи:
 

❒ Съдържание и форма на трудовия договор - задължително съдържание
❒ Трудов договор със срок на изпитване – съдържание
❒ Забрани за упражняване на конкурентна дейност като допълнително съдържание в трудовия договор
❒ Допълнително съдържание в трудовия договор – неустойки
❒ Форма на трудовия договор
❒ Назначаване на непълнолетни работници и служители
❒ Право на допълнителен платен годишен отпуск
❒ Минимална работна заплата - правна уредба, размер и функции
 

Както и следните решения на казуси:

❒ Изискване за подпечатване на трудовите договори с мокър печат
❒ Вписвания в трудова книжка на лице, излязло в болничен и последващо майчинство след 12 отработени дни
❒ Корекция на подадени справки по чл. 73, ал. 6
❒ Болничен лист за медицински изследвания
❒ Трудовоправни документи от закрита компания
❒ Срок на съхранение на документацията за трудови злополуки
❒ Връчване на длъжностна характеристик
❒ Подаване на декларации от работодател при второ майчинство на служителка
❒ Осигуряване и подаване на декларация образец 1 за лице с ЕООД, учредило ООД
❒ Място и срок за съхраняване на документи от трудовото досие на служител
❒ Задължение за издаване на заповед за трудоустрояване на служител с ТЕЛК
❒ Задължение за предоставяне на референция на служител
❒ Подаване на декларация за осигуряване със задна дата
❒ Съкращаване на работници в болничен
❒ Назначаване на лице с ТЕЛК на по-подходяща длъжност
❒ Назначаване на лице с решение от ТЕЛК
❒ Изпитателен срок - преназначаване и удължаване
❒ Трудов договор за заместване с изпитателен срок
❒ Отговор от работодател на предложение за промяна на срочен в безсрочен трудов договор
❒ Назначаване на медицински работници по чл. 111 от КТ
❒ Назначаване на трудов договор за 5 и 7 часа на ден
❒ Сключване на срочни трудови договори
❒ Изпитателен срок при втори срочен договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
❒ Сключване на втори трудов договор - по чл. 114, ал. 1 от КТ за лице, работещо на СИРВ по основния си трудов договор
❒ Компенсиране на работа в събота с почивка
❒ Третиране на служители, назначени в ЕТ, при кончина на ЕТ
❒ Промяна на длъжността на служителка след завръщане от майчинство
❒ Назначаване на шофьор на тежкотоварен автомобил на втори трудов договор
❒ Определяне на работно време при назначаване на студентки
❒ Задължение за назначаване на треньори по футбол за деца
❒ Назначаване на лекар на граждански договор в общинско училище
❒ Назначаване и осигуряване на управител на фирма
❒ Удължаване на срочен трудов договор - с допълнителен срок или директно на постоянен
❒ Назначаване на пенсионер за работа до 3 дни от седмицата
❒ Назначаване на служители за работа и в събота
❒ Съгласие на работодателя за продължаване на обучение
❒ Полагане на извънреден труд след преминаване на 4-часов работен ден
❒ Връщане на пълно работно време след период на непълно такова
❒ Работа по 2 трудови договора - задължителна междудневна почивка
❒ Упражняване на работодателската власт чрез упълномощаване
❒ Право на напускане без предизвестие заради грешка при подаване на болничен в НОИ
❒ Оттегляне на предизвестиe от работодател
❒ Последен ден в осигуряване за лице, подало предизвестие за напускане
❒ Прекратяване на трудов договор със служител в болничен, подал предизвестие
❒ Освобождаване на служител по време на отпуск по бащинство
❒ Оформяне на заповед за освобождаване на лице по чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ
❒ Приемане на предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
❒ Дата за прекратяване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
❒ Освобождаване на лице в самоотлъчка, за което се предполага, че е починало
❒ Срок на предизвестие при прекратяване на трудово правоотношение
❒ Дата на сключване на трудовия договор, постъпване на работа и последващо прекратяване на трудовото правоотношение непосредствено след това
❒ Прекратяване на трудов договор на пенсионер и назначаване на служител с ТЕЛК на негово място
❒ Прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 от КТ за лице с тежко болен близък
❒ Прекратяване на трудов договор по чл. 71 по време на болничен
❒ Прекъсване на отпуск за отглеждане на дете и прекратяване на втори трудов договор при същия работодател
❒ Прекратяване на трудово правоотношение с цел заплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ и последващо преназначаване
❒ Предложение от работодателя за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, предхождащо уволнение на друго основание
❒ Прехвърляне за следваща година на отпуск по чл. 156
❒ Прекратяване на трудов договор с лице с придобито право на пенсия за стаж и възраст, което вече се е пенсионирало от МВР
❒ Дата за прекратяване на трудов договор за заместване
❒ Прекратяване на трудов договор във връзка с промяна в длъжност и нейното последващо заемане с конкурс
❒ Прекратяване на трудов договор за лице с ТЕЛК
❒ График при СИРВ при минаване от лятно към зимно часово време
❒ Ограничения за бременна служителка при работа на СИРВ
❒ Въвеждане на намалено работно време
❒ Необходимост от изпълнение на служебни задачи след края на работния ден
❒ Ползване на платен отпуск по 2 трудови договора
❒ Ограничение в прехвърлянето на отпуск за следваща година
❒ Дежурства по време на платен отпуск
❒ Непогасяване на отпуски до 01 януари 2010 г.
❒ Неизползван платен годишен отпуск по втори трудов договор
❒ Полагаем платен отпуск на лице с 2 трудови договора с работно време от 3 часа всеки
❒ Ползване на отпуск по чл. 168 от КТ
❒ Избягване на разлика в сума при ползван отпуск в месец, когато клас прослужено време се увеличава
❒ Плащане на дни болничен от работодател за служител без 6-месечен стаж
❒ Натрупани от предходни години неползвани дни платен годишен отпуск
❒ Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
❒ Възможности за работодателя при намаляване на обема на работа
❒ Отпуск в събота за лице на СИРВ
❒ Ползване на отпуск по бащинство след раждане на дете от служител във фирма, полагащ личен труд в друга
❒ Платен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст за близнаци
❒ Болнични за СОЛ - изплащане на болничните и осигуряване през времето на болничен
❒ Плащане на първи 3 дни от втори болничен, следващ първи болничен без прекъсване между тях
❒ База за изчисляване на обезщетенията при прекратяване на трудов договор
❒ Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение след придобито право на пенси
❒ Обезщетения при дисциплинарно уволнение на лице поради самоотлъчка
❒ Изплащане на обезщетение при пенсиониране и попълване на трудова книжка
❒ Плащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 за лице с предстоящо прекратяване на трудовия договор
❒ Право на обезщетение по чл. 222 за лице с прекъсване в стажа
❒ Обезщетение за оставане без работа
❒ Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ и полагаемост на клас прослужено време
❒ Изчисляване на дължимо обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
❒ Обезщетение от работника при неявяване на работа
❒ Обезщетение за оставане без работа
❒ Обезщетение за напускащ служител на основен и допълнителен трудов договор в две свързани фирми
❒ Обезщетение при пенсиониране при работа в 2 дружества с еднакъв собственик
❒ Изчисляване на трудов стаж за работник, назначен по чл. 114
❒ Попълване на стаж от предишен работодател в трудова книжка, заместваща изгубена
❒ Зачитане на стаж във връзка с допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
❒ Корекция на размер на възнаграждение за клас прослужено време
❒ Изчисляване на трудов стаж и отразяване в УП 3 след напускане на служител
❒ Изискване на свидетелство за съдимост от служители с НКПД 96210001
❒ Срок за съхранение на лични данни, предоставени от кандидати за работа
❒ Нарушение на GDPR при достъп на главен счетоводител до компютър и имейл на счетоводител
❒ Обработване на лични данни на трети лица (членове на домакинството на работника или служителя) от работодателя
❒ Санкция при необлагане с осигуровки на доход по граждански договор
❒ Процедура при налагане на дисциплинарно наказание за редовно закъснение от работа
❒ Неустойки в трудов договор във връзка с работа с чувствителна търговска информация
❒ Отсъствие от работа, установено чрез електронна система за достъп
❒ Налагане на ограничена имуществена отговорност на работника или служителя
❒ Санкциониране на служителка при подозрения за присвояване на рекламни продукти
❒ Санкциониране на служители, отказали да положат законосъобразно разпореден извънреден труд
❒ Злоупотреба с телекомуникационни средства на предприятието
❒ Имуществена отговорност на служител за пропуснати ползи на работодателя
❒ Забрана за налагане на дисциплинарни наказания на работници и служители в дуално обучение
❒ Дисциплинарно наказание при неспазване на чл. 9, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза
❒ Заповед за дисциплинарно наказание при установена кражба
❒ Налагане на дисциплинарно наказание за неявяване на работа
❒ Осигурителни вноски за лице по граждански договор
❒ Осигурителни вноски по граждански договор за лице, което ще излиза по майчинство
❒ Осигуряване на собственик на фирма без нает персонал
❒ Изплащане на възнаграждение и осигуряване за положен труд от собственик на ЕООД след финансиране от НФК
❒ Осигуряване във връзка с изплащане на последно възнаграждение и бонус след прекратяване на договор за управление
❒ Размер на окончателен осигурителен доход за земеделски производител СОЛ
❒ Осигуряване на управител във фирма с недостатъчен оборот за осигуряване на пълен месец
 Осигурителни вноски върху дневни пари, изплащани на назначени по граждански договор лица
❒ Внасяне на осигуровки във връзка с хонорар - доход от авторски и лицензионни възнаграждения
❒ Начисляване на осигуровки върху обезщетение за прекратяване на трудово правоотношение по чл. 331 от КТ
❒ Осигуряване на управител на ЕООД с трудов договор в друга фирма
❒ Пенсиониране без прекратяване на осигуряването
❒ Право на ранно пенсиониране за държавен служител
❒ Корекция на неправилно отразени периоди във връзка с пенсия
❒ Признаване на настъпила злополука за трудова
❒ Преместване на работник на друго работно място в същата фирма и в същия град
❒ Третиране на кончина на път за работа като трудова злополука
❒ Договаряне на увеличение на трудовото възнаграждение
❒ Допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по втори трудов договор
❒ Третиране на бонус за постигнати резултати
❒ Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
❒ Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит при работа по два трудови договора
❒ База за изчисляване на възнаграждение за платен годишен отпуск и обезщетения
❒ Включване на допълнителни трудови възнаграждения в съдържанието на трудовия договор
❒ Удръжки върху доход по граждански договор на работещ пенсионер
❒ Отражение на бонус за постигнати резултати върху осигурителен доход
❒ Договаряне на възнаграждение и осигурителен доход
❒ Заплащане на извънреден труд при СИРВ
❒ Приемане на Правилник за вътрешния трудов ред и работната заплата
❒ Изплащане на възнаграждение по ДУК в брой
❒ Третиране на изплатени суми за раждане и кончина на служители
❒ Допълнителни трудови възнаграждения за постигнати трудови резултати
❒ Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит при работа на два трудови договора
❒ Заплащане на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит при договори по чл. 114 от КТ
❒ Трудови спорове при допълнителни бонуси за служители
❒ Таван на процента за клас прослужено време
❒ Дата на изплащане на трудово възнаграждение
❒ Защита от дискриминация при упражняване на правото на труд
 

Решението на казуса "Осигуряване на управител на ЕООД с трудов договор в друга фирма" можете да научите от видеото:Вижте цели страници от книгата тук:
 

 

Запознайте се с авторите на изданието "Труд и осигуряване в казуси - наръчник за ТРЗ служителя":

 


Красимира Гергева
Завършва средното си образование в Професионална Гимназия по Икономика гр. Разград - специалност „Машинна обработка на информацията“ със застъпено основно обучение по Счетоводство. След това завършва магистратура по Икономика в Университет за Национално и Световно Стопанство, гр. София.
 
От 2008 г. работи като експерт управление на човешките ресурси и предоставя payroll услуги на фирми.
 
Специалист в изготвяне на месечни ведомости, декларация обр.1 и 6 към НАП, месечни, тримесечни и годишни отчети към НСИ, изготвяне на месечни и годишни отчети за лицата по извънтрудови правоотношения, изготвяне на запитвания към НАП, НОИ, МТСП по различни казуси, проверка и изчистване на данъчно-осигурителните сметки на клиентите, изготвяне на различни процедури за дейности свързани с УЧР, подготвяне на длъжностни характеристики, провеждане на обучения по ТРЗ, ежедневно проследяване на промените в законодателството, както и промените в проект, консултации по трудово-правни и осигурителни казуси. В началото на своята кариера е работила  с Уника, Алфа Финанс Холдинг, Азелис България и др. Към момента развива своите умения и дейности във фирма от строителния бранш, както и консултантската си дейност в сферата на трудовото право и осигуряването.
 
Експерт за Портал ТРЗ Нормативи от 2014 г. Съавтор на редица издания на РС Издателство и Бизнес Консултации, като например "Практически наръчник за ТРЗ служителя", "Наръчник ТРЗ: Пенсиониране на служители", "Практически помощник на самоосигуряващите се лица", "Кодексът на труда - анализиран и обяснен" и мн.други.

Аспасия Петкова
Експерт по социално и здравно осигуряване, работила в УНСС и като експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, заместник директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП.
 
Автор на много книги, наръчници, статии, дългогодишен лектор на семинари и обучения.

проф. д-р Любка Ценова
Юрист, адвокат от САК, професор, доктор по данъчно право, с богат опит като преподавател по данъчно и трудово право в икономически висши учебни заведения.

Специализирала и европейско данъчно право в Кралство Нидерландия и Австрия.

Има публикации в специализирани счетоводни издания у нас и в чужбина.

Теодора
Дичева
Юрист. Завършва ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски през 1995 г. От 1998 г. работи в Главна инспекция по труда. Започнала е като юрист, последователно преминава през длъжностите старши и главен юрисконсулт, а от 2009 е Директор на правната дирекция в Главната инспекция по труда. 
 
От  2019 година работи в екипа на Омбудсмана на Република България с ресор трудови и социални права като Началник отдел "Социална политика, образование и здравеопазване".
 
Продължава активно да се занимава с трудови правоотношения и здравословни и безопасни условия на труд. Пише статии, чете лекции и е хоноруван асистент в СУ "Свети Климент Охридски", като води упражненията по трудово право на студентите от Юридическия факултет.
 
Автор е на многобройни коментари, сборници и наръчници в областта на трудовото законодателство с приоритет в областта на практическото прилагане на трудовото законодателство и инспектирането на труда.

доц. д-р Андрей Александров
Магистър по право (2005) и доктор по трудово право и обществено осигуряване (2011) от Софийски университет "Св. Климент Охридски".
 
Преди да се присъедини към екипа на "Камбуров и съдружници", Андрей Александров е юрисконсулт в дирекция "Правна и международноправна дейност" на Държавната комисия по сигурността на информацията. Бил е гост-лектор в дирекция „Сигурност" на МВР Академия (2006-2008), Института за публична администрация и европейска интеграция (2006-2008), Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий" (2007) и др.
 
В периода 2011-2015 г., е хоноруван асистент по трудово право в Юридическия факултет на Софийския университет, а от 2016 г. е главен асистент по трудово право в Института за държавата и правото при БАН. През 2017 г. е избран на академичната длъжност „доцент" по трудово право и обществено осигуряване. Щатен преподавател е и в Югозападен университет „Неофит Рилски".
 
Член е на Софийската адвокатска колегия и съдружник в Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници".


Осигурете си спокойна и сигурна практика, съобразена с действащите разпоредби!

Доверете се на "Труд и осигуряване в казуси - наръчник на практикуващия ТРЗ служител"!


при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС


Ако желаете фактура за фирма, посочете необходимите данни на 2-ра стъпка от формата за заявка!

А знаете ли, че можете да имате отстъпка от всяка своя поръчка на наши издания + БЕЗПЛАТНА доставка! Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти!

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 52.80 лв. с ДДС ще получите:
 

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 

Вижте всички ползи от членството Ви в Клуб РС Издателство - програма Минимум, нагледно във видеото тук:

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 12-та годинa нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, труд и осигуряване, човешки ресурси, GDPR, а вече и в основните сфери на правото.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти и да им осигуряваме нужната помощ за спокойна и вярна практика.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни и електронни издания:
❱❱❱ с готови решения на реални казуси
❱❱❱ с експертни анализи по ключови проблеми
❱❱❱ със законодателство
✑ проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 проф. д-р Любка Ценова
 Теодора Дичева
 Николай Такиев
 доц. д-р Теодора Рупска
✑ и други
Абонаментни услуги с експертни съвети,
решения и консултации:

☛ www.PortalSchetovodstvo.bg
  www.PortalTRZNormativi.bg
  www.PortalPravo.bg
☛ Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
☛ Електронно списание "7 дни счетоводство и данъци: Какво ново?
☛ Електронно списание "ТРЗ показател: Новини, решения, насоки"
 Електронно списание "Правен консултант"
☛ Печатно счетоводно списание "10 с ДДС"
Семинари по ключови проблеми от:

 счетоводството
 данъчното облагане и 
 ДДС
 Трудови правоотношения
❖ Осигуряване
❖ GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
 
Още за нашите издания, както и такива от наши партньори ще намерите тук:

www.straton.bg

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!

➯ Персонални консултации
 Отстъпка от всяка поръчка на издание и заявка на абонамент
 Безплатна куриерска доставка
 Ежеседмичен безплатен бюлетин
 И още!

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ